Klauzula informacyjna Kalendarza korepetycji
 1. Administratorem danych osobowych w związku z Kalendarzem korepetycji jest Adam Włodarczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „F3 Media Agencja Reklamowa Adam Włodarczak”, ul. Pogodna 10, 60-275 NIP: 7871973471, REGON: 300863275 (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem (dalej jako Serwis).
 2. Pojęcia używane w niniejszej klauzuli informacyjnej mają takie znaczenie, jak wynika to z Regulaminu Serwisu.
 3. Korzystanie z Kalendarza korepetycji jest związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, zarówno w przypadków Uczniów posiadających Konto w Serwisie, jak i osób nieposiadających Konta w Serwisie, obejmujących:
  - imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,
  - opcjonalnie (fakultatywnie) numer telefonu komórkowego.
 4. Administrator będzie przechowywać wyżej wskazane dane osobowe i przekazywać wybranemu Korepetytorowi. W chwili, w której Administrator udostępni dane osobowe wybranemu Korepetytorowi, staje się on niezależnym i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów. Udostępnienie przez Administratora danych osobowych wybranemu Korepetytorowi następuje w celu niezbędnym dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Serwis – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie danych osobowych wymaganych w Kalendarzu korepetycji w związku z dokonanym wyborem dnia i godziny spotkania z Korepetytorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie numeru telefonu (dana osobowa fakultatywna) następuje na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  b) ewentualnego zidentyfikowania, ustalenia i dochodzenia roszczeń wobec lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 6. Administrator przetwarza dane przez cały okres posiadania Konta przez Użytkownika, a po jego usunięciu, przez 6 lat od jego usunięcia. W przypadku osób korzystających z Kalendarza korepetycji bez założenia Konta, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres 6 lat od zarezerwowania spotkania z Korepetytorem. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z Kalendarza korepetycji. Podanie obok adresu poczty elektronicznej dodatkowej danej kontaktowej w postaci numeru telefonu komórkowego może jednak usprawnić kontakt z wybranym Korepetytorem.
 8. Dane osobowe mogą zostać również przekazane usługodawcom Administratora, w szczególności świadczących usługi IT, kancelariom prawnym etc.
 9. Dane osobowe nie są przez Administratora przekazywane do państwa trzeciego. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania numeru telefonu (dana osobowa fakultatywna) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie numeru telefonu nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie j danych osobowych narusza przepisy RODO.