Blog eKorki.pl
27 października 2023
Blog eKorki.pl: Wzór Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych – kluczem do udzielania satysfakcjonujących korepetycji!

Serwis jakim są eKorki.pl umożliwia nawiązanie kontaktu przez osoby zainteresowane zajęciami merytorycznymi z określonej dziedziny i podnoszeniem swoich kompetencji z dopasowanym do ich potrzeb Korepetytorem, który zamieścił w serwisie swoje ogłoszenie.

Drodzy Korepetytorzy, niezmiernie jest nam milo, że możemy Was poinformować o nowej inicjatywie na naszej platformie, która ma na celu ułatwić Wam proces zawierania umów z Uczniami, dotyczących współpracy w zakresie udzielania korepetycji oraz uporządkowania praw i obowiązków obu stron umowy. Serwis eKorki.pl przygotował wzory dokumentów, które Korepetytor może wykorzystać we współpracy z Uczniem.

Korepetytorze, przed rozpoczęciem korzystania z przygotowanych przez nas wzorów dokumentów zapoznaj się z poniższym artykułem, który pomoże Ci prawidłowo wypełnić wzór umowy i jak najlepiej dostosować go do swoich potrzeb.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEGO WZORU UMOWY?

Skorzystanie ze wzoru umowy przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo. Nasza umowa została starannie przygotowana przez adwokatów i radców prawnych, co oznacza, że spełnia wszystkie niezbędne standardy i zapewnia odpowiednie zabezpieczenie zarówno dla Korepetytora, jak i dla Ucznia. Gotowy wzór umowy zwiększa świadomość podejmowanych działań, a także pozwala działać ze spokojem i bez stresu. Nie musisz martwić się o to, czy dostosowałeś się do obowiązujących przepisów prawa, np. do RODO.

Wzór umowy jest jasny i zrozumiały, dzięki czemu pozwala uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych komplikacji podczas zawierania umowy, ale także w trakcie jej obowiązywania. Wzór umowy został dostosowany do Waszych potrzeb, jest bardzo elastyczny i może być w bardzo prosty sposób dostosowany do indywidualnych warunków (np. do zajęć online jak i stacjonarnych, czy do zajęć indywidualnych jak i grupowych).

Wielu Korepetytorów zawiera jedynie ustne umowy ze swoimi Uczniami. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że choć umowy te są ważne, to brak zadbania o odpowiednią formę zawarcia umowy powoduje brak zabezpieczenia interesów Korepetytora. Kiedy pojawia się nieporozumienie między stronami, Korepetytor lub Uczeń chce zrezygnować z zajęć lub w innych nieprzewidzianych okolicznościach nie mamy dokumentu, do którego możemy sięgnąć, aby przypomnieć sobie precyzyjnie, co zostało ustalone. Pamięć bywa zawodna, a doświadczenie uczy, że w szczególności zawodna jest u osób, które nie chcą już dłużej wywiązywać się z zawartej umowy. Określenie precyzyjnych zasad współpracy w umowie, to coś, na co masz wpływ. Zadbaj o to i zabezpiecz swoje interesy.

Na koniec, zawieranie umów w innej formie niż tylko ustnie, świadczy o profesjonalnym podejściu do świadczonych usług i buduje zaufanie klientów. Dlatego zawsze warto zadbać o udokumentowanie umowy, aby działać profesjonalnie, chronić swoje interesy i uniknąć potencjalnych problemów.

 

JAK POBRAĆ WZÓR UMOWY?

Pobranie naszego wzoru umowy jest niezwykle proste! Wystarczy, że zalogujecie się i wejdziecie w zakładkę Pulpit Korepetytora.

Tam znajdziecie gotowy do pobrania paczkę zawierającą dokumenty w edytowalnym formacie docx z Wzorem Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych.

CO ZAWIERA PAKIET DOKUMENTÓW?

Wzór Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych, który Wam udostępniamy obejmuje pakiet dokumentów. Pakiet ten zawiera formularz samej umowy, a także Ogólne Warunki Umowne (OWU) oraz Klauzulę informacyjną. Zadbaliśmy o to, aby umowa była krótka i czytelna. Wzór umowy został przygotowany w formie tabeli, aby był nie tylko czytelny, ale również bardzo prosty do wypełnienia dla Korepetytora i dla Ucznia. Umowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące współpracy z Uczniem i może ulegać zmianom w zależności od ustaleń z osobą, z którą jest zawierana.

Kolejnym udostępnionym dla Ciebie w pakiecie dokumentem jest OWU. OWU zawiera informacje o charakterze technicznym i organizacyjnym ważne w kontekście dalszej współpracy. OWU dostosowujesz do swoich potrzeb i działalności tylko raz i w takiej formie może mieć zastosowanie do wszystkich Uczniów. Dodatkowo załącznikiem do OWU jest Klauzula informacyjna, która zawiera niezbędne wymogi prawne wynikające z przepisów prawnych, w tym dotyczące danych osobowych oraz zawierania umowy na odległość (o ile dotyczy).

JAK KORZYSTAĆ ZE WZORÓW DOKUMENTÓW?

Wzory dokumentów zostaną Ci udostępnione w wersji edytowalnej, możesz więc dostosować je do specyfiki udzielanych przez Ciebie korepetycji, a także zamieścić w niej Twoje dodatkowe ustalenia ze Zleceniodawcą lub Uczniem.

Możesz w Umowie zastąpić określenia Korepetytor, Zleceniodawca, Uczeń, innymi pojęciami, np. Szkoła, Uczestnik, Kursant. W takim przypadku wystarczy, że w miejscu, w którym pojawia się dana nazwa (np. Korepetytor czy Uczeń) zamienisz to pojęcie na bardziej Tobie odpowiadające. Pamiętaj, żeby zachować spójność dokumentu. W przypadku wprowadzenia zmian do wzoru w postaci np. zmiany nazewnictwa czy dodania nowych postanowień, sprawdź spójność dokumentu, w tym czy nie zmieniła się numeracja w dokumencie i odwołania z nią związane.

Wypełniając Część A Umowy, zwróć w szczególności uwagę na:

 • precyzyjne opisanie Kursu, tj. wskazanie przedmiotu lub dziedziny, którego dotyczy (np. biologia, język angielski) oraz podanie czasu jego trwania;
 • wskazanie czasu trwania i harmonogramu zajęć – zrobisz to w rubryce „wymiar zajęć”
 • określenie sposobu płatności: gotówka lub przelewem bankowym;
 • termin płatności: np. do 10 dnia każdego miesiąca z góry, po każdych zajęciach w ramach Kursu.

 

KTO ZAWIERA UMOWĘ?

Umowa jest zawierana między osobą, która udziela korepetycji, tj. świadczy usługi edukacyjne a osobą, która decyduje się na korzystanie z tych usług.  Osoba świadcząca usługi edukacyjne (udzielająca korepetycji) to Korepetytor, czyli Ty. Osobę, która decyduje się na korzystanie z tych usług będziemy nazywali Zleceniodawcą. To nie zawsze Uczeń będzie Zleceniodawcą, ale o tym później.

Zwróć uwagę, że jeśli świadczysz usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawierasz umowę z Uczniem jako konsumentem, wówczas wykorzystywana przez Ciebie umowa powinna zawierać klauzule podświetlone we wzorze na żółto. Gdy wykonujesz usługi poza działalnością gospodarczą, możesz wykreślić te postanowienia z umowy (ich pozostawienie nie będzie jednak błędem). 

Osobą zawierającą z Tobą umowę może być Uczeń, który będzie uczestniczył w prowadzonych przez Ciebie zajęciach lub rodzic czy też opiekun prawny Ucznia, który jest jeszcze niepełnoletni i nie może samodzielnie zawrzeć z Tobą umowy. To co jest najważniejsze przy zawieraniu Umowy, to odebranie danych od Zleceniodawcy, który odpowiada za płatności czy za realizację innych obowiązków. W Umowie należy podać dane tej osoby, a także Ucznia, rodzaj kursu, jego cenę oraz liczbę godzin, które obejmuje kurs.

 

JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ?

Wystarczające jest podpisanie przez Zleceniodawcę Części A Umowy, w której Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z OWU i klauzulą informacyjną oraz je akceptuje. Ze względu na powyższe, nie ma potrzeby podpisywania OWU czy klauzuli, a wystarczy (i jest konieczne) jedynie ich doręczenie Zleceniodawcy. Masz następujące sposoby podpisania Umowy:

 • formę pisemną - poprzez podpisanie Umowy stacjonarnie i wymienienie się z Zleceniodawcą egzemplarzami umowy z oryginałem podpisu;
 • on-line – poprzez podpisanie Umowy i przesłanie skanu jako załącznika do wiadomości e-mail;
 • on-line – poprzez akceptację Umowy za pomocą zewnętrznej platformy (np. Autenti, Langlion, ActiveNow);
 • on-line – poprzez akceptację Umowy przez Zleceniodawcę w treści emaila zwrotnego (ostatecznie, najmniej polecamy tę formę).

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW:

Czy konieczne jest wpisywanie miejsca zawarcia umowy do Umowy?

Jeśli umowa jest zawierana on-line lub bez jednoczesnej obecności Stron, nie ma takiego wymogu, ale jeśli to zrobisz nie będzie to błąd.

Czy poza imieniem, nazwiskiem, adresem, konieczne jest uzyskanie numeru PESEL Zleceniodawcy?

Nie jest to niezbędne. Umowa bez numeru PESEL Zleceniodawcy nadal będzie ważna. Jednak brak numeru PESEL utrudnia wystąpienie przeciwko Zleceniodawcy na drogę sądową w celu np. wyegzekwowania płatności. W pozwie wymagane jest wskazanie numeru PESEL osoby, od której dochodzimy roszczeń. W przypadku braku tego numeru, będzie można go uzyskać z bazy danych, ale wymaga to podjęcia dodatkowych czynności na etapie poprzedzającym wniesienie pozwu.

Uczeń chce wypowiedzieć umowę z ważnych powodów? Czym mogę zachować cenę kursu, którą już zapłacił?

Jeśli do dnia wypowiedzenia nie wykonałeś żadnych usług na rzecz Ucznia, nie masz podstawy, żeby zachować otrzymaną cenę kursu. Jeśli jednak po zawarciu umowy, Uczeń otrzymał od Ciebie materiały dydaktyczne lub udzieliłeś mu konsultacji, możesz obciążyć Ucznia tymi kosztami (uzasadnioną częścią).

Jaki można przyjąć model rozliczeń z Uczniem?

To jaki przyjmiesz model płatności zależy wyłącznie od Ciebie. Poniżej wskazujemy kilka przykładowych modeli rozliczeń, które może z zastosować w swojej umowie:

 • płatność z góry w określonym terminie, np. „płatność z góry w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy”;
 • płatność w ratach, w takim przypadku konieczne jest wskazanie liczby rat oraz opisanie wysokości każdej raty, jeśli nie są one w tej samej wysokości i ustalenie daty płatności dla każdej raty, np. „Cena kursu wynosi 2 000,00 zł, płatność w 3 ratach tj.: kwota 1 000,00 zł płatna do dnia 30.09.2023 r., kwota 600,00 zł płatna do dnia 30.11.2023 r. oraz kwota 400,00 zł płatna do dnia 31.12.2023 r.”;
 • miesięcznie, z góry, do określonego dnia każdego miesiąca w określonej wysokości zgodnie z harmonogram;
 • miesięcznie, z góry do określonego dnia każdego miesiąca w oparciu o liczbę planowanych zajęć;
 • miesięcznie, z dołu do określonego dnia każdego miesiąca w oparciu o liczbę zrealizowanych zajęć.

 

Dlaczego przy zawieraniu umów on-line muszę informować o prawie do odstąpienia od umowy?

Jeśli zawierasz umowy on-line w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), masz obowiązek poinformować Zleceniodawcę, który jest konsumentem, a także będącego przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, terminie, w jakim może odstąpić od umowy (co do zasady 14 dni), procedurze odstąpienia/wzorze odstąpienia od umowy oraz o kosztach, które powstają w związku z odstąpieniem.

Obowiązki te realizujesz za pomocą dołączonej do OWU Klauzuli informacyjnej. Po dniu zawarciu umowy powinieneś dać drugiej stronie umowy czas na ewentualne podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy i ewentualny zwrot całej uiszczonej kwoty. Z uwagi na przysługujące drugiej stronie umowy prawo do odstąpienia od umowy, w okresie 14 dni od jej zawarcia zalecane jest nie udzielać korepetycji, aby uniknąć sytuacji, w której Uczeń po odbyciu zajęć w ww. okresie odstąpi od umowy i zażąda zwrotu kwoty. Jeśli chcesz przystąpić do świadczenia Usług od razu, odbierz od Zleceniodawcy oświadczenie wskazane we wzorze umowy dotyczące rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.

Jakie są konsekwencje niepoinformowania Zleceniodawcy o prawie do odstąpienia od umowy?

W takim przypadku Zleceniodawca będzie miał prawo do tego, by odstąpić od umowy w ciągu 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy, a więc nawet po zakończeniu zajęć.

 

Teraz jesteś gotowy na rozpoczęcie korepetycji z pełnym bezpieczeństwem i jasnymi warunkami współpracy!

Dziękujemy, że jesteś z nami w naszym dążeniu do efektywnej i satysfakcjonującej nauki.

Komentarze

Aby dodać komentarz, musisz się zalogować.

Docieraj do większej ilości uczniów i udzielaj korepetycji na własnych zasadach

 • Jak skutecznie trafić do osób zainteresowanych korepetycjami?
eKorki.pl dla Korepetytora
Kategorie

Popularne przedmioty

Jesteśmy na facebooku

© eKorki.pl 2004-2024