Regulamin

PREAMBUŁA

 1. Serwis eKorki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez eKorki.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług eKorki.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są regulaminy określające zasady świadczenia następujących usług:
  1. Certyfikat eKorki.pl,
  2. Kalendarz Korepetycji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

I. DEFINICJE

1. AKTUALIZACJA KONTA – działanie w Serwisie następujące w momencie każdorazowego logowania się Korepetytora w Serwisie.

2. AKTYWACJA KONTA – działanie w Serwisie udostępnione Korepetytorowi po dokonaniu Rejestracji i Potwierdzeniu Rejestracji, następujące w momencie uiszczenia Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.

3. CENNIK - zestawienie cen za Usługi świadczone przez Serwis, dostępny na stronie internetowej eKorki.pl.

4. CERTYFIKAT EKORKI.PL - poświadczenie udostępnienia Serwisowi przez Korepetytora wiarygodnych w ocenie Serwisu dokumentów potwierdzających wykształcenie lub odbyte szkolenia i kursy Korepetytora. Szczegółowe zasady świadczenia tej Usługi określone są w odrębnym regulaminie usługi, stanowiącym integralną część Regulaminu.

5. KALENDARZ KOREPETYCJI – funkcjonalność w Serwisie, dzięki której Korepetytor może przekazywać Uczniom i innym osobom korzystającym z Serwisu informacje na temat swojej dostępności w danym dniu i godzinie w celu umożliwienia im zarezerwowania spotkania z Korepetytorem. Szczegółowe zasady świadczenia tej Usługi określone są w odrębnym regulaminie usługi, stanowiącym integralną część Regulaminu.

6. KONTO – indywidualnie utworzony profil Użytkownika w Serwisie, dostępny za pośrednictwem loginu i hasła wybranego przez Użytkownika, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i pakietu Usług oferowanych przez Serwis

7. KOREPETYTOR - osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca ze świadczonych przez Serwis Usług;

8. MIESIĄC - miesiąc kalendarzowy.

9. OFERTA - zestawienie i charakterystyka Usług świadczonych przez Serwis, dostępna na stronie internetowej  eKorki.pl.

10. OPŁATA ABONAMENTOWA - opłata za utrzymanie i prowadzenie Konta Korepetytora, płatna za miesiąc lub trzy miesiące z góry w wysokości i w terminie określonym w Cenniku.

11. POTWIERDZENIE REJESTRACJI – czynność Użytkownika Serwisu, która odbywa się poprzez kliknięcie w łącze (link) w wiadomości, przesłanej do osoby, która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny. Dane uzyskane podczas Rejestracji, która nie została potwierdzona, w sposób określony w zdaniu powyżej, w terminie 15 dni od momentu Rejestracji, będą administracyjnie usuwane.

12. REGULAMIN - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Serwis;

13. REJESTRACJA - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Serwisu danych niezbędnych do realizacji Usług, następujące za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

14. SERWIS - serwis internetowy zawierający ogłoszenia o korepetycjach, prowadzony w domenie eKorki.pl na którym osoby zainteresowane udzielaniem korepetycji mogą zamieścić swoje ogłoszenia.

15. UCZEŃ – osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca ze świadczonych przez Serwis Usług, przy czym w przypadku Ucznia niedostępne są Usługi oferowane dla Korepetytora, za wyjątkiem możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu.

16. USŁUGI - odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Serwis;

17. USŁUGI NIEODPŁATNE - usługi świadczone przez Serwis i wymienione w Ofercie, inne niż wymienione w Cenniku, w szczególności ogłoszenia i linki standardowe, pod warunkiem dokonania przez Korepetytora Aktywacji Konta. Usługi nieodpłatne nie mogą dotyczyć kursów, szkoleń lub innych podobnych form nauczania zbiorowego.

18. USŁUGI ODPŁATNE - usługi wymienione w Cenniku, w szczególności ogłoszenia i linki promowane oraz strona internetowa Korepetytora w domenie eKorki.pl., dostępne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych Regulaminem, i uiszczenia opłaty za daną Usługę zgodnie z Cennikiem.

19. USŁUGODAWCA – Właściciel serwisu.

20. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i Potwierdzenia Rejestracji w celu utworzenia konta w Serwisie.

21. WŁAŚCICIEL - właścicielem serwisu eKorki.pl jest F3 Media Agencja Reklamowa, NIP 7871973471, adres do korespondencji: Pogodna 10, 60-275 Poznań.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis na rzecz Użytkowników usług polegających w szczególności na:

a) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do ogłoszeń korepetycyjnych dostępnych w Serwisie i ich opracowań przygotowanych przez Serwis;

b) umożliwieniu umieszczenia ogłoszeń korepetycyjnych w Serwisie,

c) umożliwieniu promowania ogłoszeń korepetycyjnych w Serwisie,

d) umożliwieniu utworzeniu własnych podstron w domenie eKorki.pl z ogłoszeniami korepetycyjnymi,

e) umożliwieniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikami,

f) umożliwieniu poświadczenia informacji o Korepetytorze w zakresie zdobytego wykształcenia lub odbytych kursów oraz szkoleń (Certyfikat eKorki.pl),

g) umożliwieniu rezerwacji spotkania pomiędzy osobami korzystającymi z Serwisu (Kalendarz korepetycji).

3. Serwis jest polskim serwisem numer jeden w branży ogłoszeń o korepetycjach i umożliwia w szczególności przeglądanie oraz dodawanie ofert do bazy danych Serwisu.

4. Serwis świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.

5. Serwis przeznaczony jest dla:

a) indywidualnych Korepetytorów chcących zamieścić w Serwisie swoje ogłoszenie, linki lub stronę internetową w domenie eKorki.pl, dla których dostępne są zarówno Usługi odpłatne jak i nieodpłatne. Serwis zastrzega, że Usługi nieodpłatne nie są świadczone dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizują/prowadzą kursy lub szkolenia lub inne podobne formy nauczania zbiorowego. Wszelkie bezpłatne ogłoszenia, linki, dotyczące form nauczania wymienionych w zdaniu powyżej będą niezwłocznie administracyjnie usuwane,

b) osób chcących przeglądać ogłoszenia Korepetytorów zamieszczone w Serwisie, w tym także ogłoszenia nieaktywne, których możliwość przeglądania dostępna jest za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem.

6. Umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania Aktywacji.

7. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania Aktywacji i uiszczeniu opłaty za Usługę odpłatną, zgodnie z Cennikiem.

8. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, odpowiadający okresowi świadczenia Usługi, wskazanemu w Cenniku, a w przypadku Usług nieodpłatnych na okres za jaki uiszczona została Opłata abonamentowa.

9. Serwis ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zaprzestać świadczenia Usług nieodpłatnych.

10. Serwis nie dostarcza Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez użytkownika:

a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarki sieci Internet,

c) oprogramowania akceptującego pliki Cookies.

IV. SPOSÓB ZAMAWIANIA USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis przyznaje Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji oraz Potwierdzenia Rejestracji w Serwisie, Konto, z którego Użytkownik korzysta posługując się przyznanym mu indywidualnym loginem i hasłem.

2. Jedyną metodą przyznania Konta jest uprzednia Rejestracja w Serwisie oraz dokonanie Potwierdzenia Rejestracji.

3. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik o danym adresie poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Kolejna Rejestracja z wykorzystaniem danego adresu poczty elektronicznej jest możliwa po uprzednim anulowaniu Rejestracji przypisanej do danego adresu e-mail.

4. Dane dotyczące Użytkownika, których podanie jest konieczne do dokonania Rejestracji oznaczone są w formularzu znakiem "*". Osoba dokonująca Rejestracji zobowiązana jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i w przypadku korzystania z Usług odpłatnych, informowania Serwisu o zmianach danych oznaczonych "*" zawartych w formularzu oraz danych osobowych Korepetytora zawartych w ogłoszeniach.

5. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści niezwiązanych z korepetycjami oraz dublowania ogłoszeń pod rygorem ich administracyjnego usunięcia.

6. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma prawo zgłosić naruszenie Regulaminu przez Użytkownika, w tym w szczególności nie wykonywanie przez Korepetytora zobowiązań, o których mowa w Regulaminie, wypełniając formularz znajdujący się pod każdym ogłoszeniem zamieszczonym w Serwisie.

7. Korzystanie z Usług nieodpłatnych możliwe jest po uprzedniej odpowiednio Aktywacji oraz Aktualizacji Konta. Korzystanie z Usług odpłatnych możliwe jest po uprzedniej odpowiednio Aktywacji oraz Aktualizacji Konta i uiszczeniu opłaty za Usługę, zgodnie z Cennikiem.

8. Usługa odpłatna uruchamiana jest niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Serwisu opłatą uiszczoną przez Korepetytora za daną Usługę.

9. Dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Serwisu kwotą za daną Usługę, w wysokości wskazanej w Cenniku.

10. Usługi odpłatne Serwis świadczy przez czas wybrany przez Korepetytora spośród opcji wskazanych w Cenniku. Przedłużenie korzystania z tych Usług po upływie wybranego okresu ich świadczenia może nastąpić pod warunkiem uprzedniego uiszczenia przez Korepetytora opłaty za dalszy okres, w wysokości wskazanej w Cenniku.

11. W celu zachowania uprawnień do korzystania z Konta Korepetytor zobowiązany jest do Aktualizacji Konta nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Brak Aktualizacji Konta przez okres dłuższy niż 24 miesiące uprawnia Serwis do usunięcia Konta, po uprzednim wezwaniu Korepetytora do dokonania Aktualizacji.

12. Brak Aktualizacji Konta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy uprawnia Serwis do usunięcia ogłoszeń Korepetytora w Serwisie.

13. Korepetytor, który uiścił cenę za Usługi odpłatne w wysokości określonej za daną Usługę odpłatną w Cenniku zwolniony jest od Opłaty abonamentowej za czas, za który opłacił Usługę odpłatną.

14. W przypadku zamówienia i opłacenia przez Korepetytora Usług odpłatnych na czas krótszy niż 12 miesięcy, Korepetytor po zakończeniu korzystania z Usług odpłatnych może korzystać z Usług i posiadać Konto pod warunkiem uiszczenia ceny za Usługi odpłatne na kolejny okres lub uiszczenia Opłaty abonamentowej.

15. Korepetytor ma prawo zamieścić w Serwisie nie więcej niż jedno ogłoszenie lub link dotyczący danego przedmiotu.

16. Serwis umożliwia Korepetytorowi dodawanie do Serwisu na indywidualne konto Korepetytora materiałów edukacyjnych w postaci m. in. artykułów, opracowań, grafik, zdjęć, filmów video, obrazów, skanów etc.

17. Korepetytor decydując się na dodanie do Serwisu materiałów edukacyjnych, o których mowa powyżej, zapewnia i oświadcza, że w zakresie dodawanych materiałów edukacyjnych przysługują mu autorskie prawa majątkowe, nie będące ograniczone na rzecz dowolnej osoby trzeciej lub że przysługuje mu prawo do korzystania z tych materiałów udzielone przez dowolne osoby trzecie (np. w formie licencji), obejmujące w szczególności prawo do ich rozpowszechnienia i publikowania za pośrednictwem Internetu. Ponadto, Korepetytor decydując się na dodanie do Serwisu materiałów edukacyjnych, o których mowa powyżej, zapewnia i oświadcza, że dodawane materiały edukacyjne wolne są od roszczeń dowolnych osób trzecich oraz od wad prawnych.

18. Korepetytor odpowiada w pełnym zakresie za wszystkie materiały edukacyjne, które dodał do Serwisu.

19. Korepetytor ma prawo udostępnienia dodanych przez siebie materiałów edukacyjnych na rzecz dowolnego Ucznia. Ilość Uczniów jest limitowana w zależności od statusu posiadanego konta przez Korepetytora.

20. Administrator nie dokonuje weryfikacji w żadnej formie materiałów edukacyjnych dodanych przez Korepetytora, nie ingeruje w ich treść merytoryczną oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich przechowywaniem lub upublicznieniem przez Korepetytora. Administrator ma prawo usunięcia lub zablokowania udostępniania poszczególnych lub wszystkich materiałów edukacyjnych dodanych przez Korepetytora w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawności od podmiotów uprawnionych.

21. Serwis umożliwia osobom korzystającym z Serwisu, w tym Użytkownikom, wystawianie opinii Korepetytorom, które służą przekazywaniu informacji na temat danego Korepetytora i prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych.

22. Wystawienie opinii może nastąpić w każdym czasie. Opinia może mieć charakter graficzny poprzez wystawienie oceny w pięciogwiazdkowej skali (od 1 do 5) oraz charakter opisowy.

23. Opinia powinna odzwierciedlać prawdziwe informacje na temat danego Korepetytora i prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych, w zakresie odpowiadającym tematyce Serwisu.

24. Osoba korzystająca z Serwisu odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie opinie, które dodała do Serwisu. Opinia nie powinna zawierać treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwych lub niezgodnych z Regulaminem.

25. Administrator nie dokonuje weryfikacji w żadnej formie opinii dodanych przez Użytkowników Serwisu, nie ingeruje w ich treść merytoryczną oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do Serwisu, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka odpowiedzialność wynika z przepisów prawa. Administrator ma prawo usunięcia lub edytowania poszczególnych opinii w przypadku, gdy naruszają one postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawności od podmiotów uprawnionych.

26. Opinie są dostępne dla wszystkich osób korzystających z Serwisu, w tym także dla osób nie będących Użytkownikami Serwisu.

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik decydując się na zawarcie umowy o świadczenie Usług z Serwisem niniejszym oświadcza, że:

a) Zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

b) Dane podane w formularzu rejestracyjnym, w profilu Użytkownika, w ogłoszeniach lub na stronie internetowej Korepetytora w domenie eKorki.pl są zgodne z prawdą.

c) Dane podane w formularzu rejestracyjnym, w profilu Użytkownikach w ogłoszeniach lub na stronie internetowej Korepetytora w domenie eKorki.pl nie naruszają praw osób trzecich i potwierdza, że przekazane dane nie zawierają żadnych treść    i niezgodnych z prawem lub Regulaminem.

d) Przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest umieszczanie w formularzu rejestracyjnym, w profilu Użytkownika, w ogłoszeniach lub na stronach internetowych Korepetytora w domenie eKorki.pl, treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwych lub niezgodnych z Regulaminem.

e) dodane dobrowolnie zdjęcie przedstawiające Użytkownika przedstawia jego osobę, a nie znak graficzny, billboard, napisy, slogany, itd. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do moderacji zdjęć, które nie przedstawiają osoby Użytkownika.

2. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do:

a) Podawania w formularzu rejestracyjnym, profilu Użytkownika, ogłoszeniach oraz na stronach internetowych w domenie eKorki.pl danych osobowych oraz wszelkich informacji nt. sposobu, zasad i ceny udzielania korepetycji zgodnie z prawdą.

b) Należytego wywiązywania się z zobowiązań względem osoby, której Korepetytor  udziela korepetycji dotrzymywania ustalonych przez siebie w ogłoszeniach o korepetycjach zasad, sposobu i ceny udzielania korepetycji, chyba że Korepetytor i osoba, której korepetycje są udzielane zgodnie postanowią inaczej, przy czym Serwis nie ponosi odpowiedzialność za realizację niniejszego zobowiązania przez Korepetytora.

c) Korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

d) Uiszczania opłat w terminach i wysokościach określonych w Cenniku za Usługi i czynności związane z realizacją umowy o świadczenie Usług, wskazanych w Regulaminie i Cenniku.

VI. OPŁATY

1. Serwis umożliwia wnoszenie opłat zgodnie z Cennikiem za oferowane Usługi poprzez skorzystanie z systemu płatności internetowych oferowanego przez podmiot trzeci.

2. Możliwość otrzymywania faktury za wniesioną zgodnie z Cennikiem opłatę za oferowane Usługi poprzez skorzystanie z formularza dostępnego w ustawieniach Konta zostanie wprowadzona niebawem.

3. Faktura dla Użytkownika wystawiona w danym Miesiącu obejmują należności za ten Miesiąc.

4. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych do wystawienia faktury w formularzu, o którym mowa powyżej.

5. Serwis udostępnia fakturę Użytkownik w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyrażą zgodę poprzez akceptację Regulaminu podczas dokonywania Rejestracji.

VII. REKLAMACJE

1. Użytkownik korzystający z Usług oferowanych w Serwisie może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis Usług świadczonych na podstawie Regulaminu

2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pomoc@ekorki.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz żądanie reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w niniejszym ustępie.

4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Serwis niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie jest jednoznaczny z pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji.

VIII. WARUNKI ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Serwis ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:

a) Rażącego naruszania przez Użytkownika Serwisu postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 • podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, profilu Użytkownika, ogłoszeniach lub na stronach internetowych w domenie eKorki.pl
 • zamieszczania w formularzu rejestracyjnym, profilu Użytkownika, ogłoszeniach lub na stronach internetowych w domenie eKorki.pl danych naruszających prawa osób trzecich, niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
 • Dalszego naruszania Regulaminu przez Korepetytora pomimo upomnienia otrzymanego drogą poczty elektronicznej od Serwisu,
 • Korzystania przez Użytkownika Serwisu z Usług oferowanych przez Serwis w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Niemożliwość świadczenia Usług przez Serwis z przyczyn niezależnych od Serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do:

a) Okresowego wyłączania systemu ogłoszeń elektronicznych w celu jego rozbudowy lub konserwacji.

b) Przerw w dostępie do Usług bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego.

c) Wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z Usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Korepetytora Regulaminu przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Serwisie i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Serwisem. Ustawienia Konta użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia Konta.  Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług z serwisem może nastąpić także za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie przez Użytkownika swojego oświadczenia w tym zakresie na adres pomoc@ekorki.pl.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w profilach Użytkowników, ogłoszeniach, linkach znajdujących się w Serwisie i na stronach internetowych w domenie eKorki.pl. ani za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym w szczególności Korepetytorów.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych przez Użytkowników w oparciu o informacje zamieszone przez Korepetytora w Serwisie.

3. Serwis ponosi odpowiedzialność za zawinione przez Serwis niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpłatnych.

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, wynikające z utraty spodziewanych korzyści, dobrego imienia, w szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za: niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w przypadku gdy nastąpiło to wskutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Serwisu, za zabezpieczenie danych w komputerze lub jakimkolwiek innym nośniku informacji przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod względem zabezpieczenia antywirusowego, za przerwy w dostępie do Serwisu oraz za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych z witryny do i od Użytkownika, za treść i zawartość, w szczególności prawdziwość, kompletność, danych zawartych w profilach Użytkowników, ogłoszeniach lub na stronach Korepetytorów w domenie eKorki.pl, za działania lub zaniechania Korepetytorów, za działania innych użytkowników sieci Internet.

5. Stała dostępność stron internetowych ani ich bezbłędne funkcjonowanie z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Regulaminie nie jest gwarantowane przez Serwis.

6. Nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do stanu, dostosowania do potrzeb, dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności lub zgodności z treścią danych zawartych w ogłoszeniach, stronach Korepetytorów w domenie eKorki.pl.

7. Serwis zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad jakości świadczonej Usługi. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej Usługi, powstałych z winy Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Usług odpłatnych przysługuje roszczenie reklamacyjne.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usług nieodpłatnych lub umowy o świadczenie Usług odpłatnych, Użytkownik ma prawo od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienia od umowy dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pomoc@ekorki.pl.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Usługa została wykonana przez Serwis za zgodą Użytkownika, w szczególności w przypadku wykonania przez Serwis Usług określonych w Cenniku i w Regulaminie. W takiej sytuacji Użytkownik może odstąpić od umowy tylko w takim zakresie, w jakim nie została ona faktycznie wykonana przez Serwis. Usługi, o których mowa w niniejszym ustępie, uznaje się za wykonane z chwilą wyróżnienia w Serwisie ogłoszeń Korepetytora.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestracja Konta w Serwisie wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych w Serwisie, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Serwis świadczy Usługi oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji Usług. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego w Serwisie.

2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu. Kontakt z Serwisem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@ekorki.pl.

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w Serwisie znajdują się w polityce prywatności Serwisu.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

2. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, Cennika oraz Oferty. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu, Cennika i Oferty w Serwisie. O każdej zmianie Regulaminu Korepetytor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Serwisie.

3. Podany podczas Rejestracji adres internetowy Użytkownika służył będzie do wszelkiej z nim korespondencji, informowania o funkcjonowaniu Serwisu oraz Usług, przesyłania zawiadomień, wezwań i oświadczeń woli Serwisu, w związku z czym Użytkownik zapewnia i będzie dbał o to, by adres ten był czynny i poprawnie skonfigurowany.

4. Użytkowników Serwisu obowiązuje netykieta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018r.

Docieraj do większej ilości uczniów i udzielaj korepetycji na własnych zasadach

 • Jak skutecznie trafić do osób zainteresowanych korepetycjami?
eKorki.pl dla Korepetytora

Certyfikat eKorki.pl

Fizyka

Natalia
Kraków
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności
80 zł

Język angielski

Renata
Zagranica
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności
100 zł

Matematyka

Rozalia
Warszawa
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności
80 zł

Ogłoszenia promowane

Popularne przedmioty

Jesteśmy na facebooku

© eKorki.pl 2004-2024