Szukaj korepetytora

Regulamin

1. Serwis  jest polskim serwisem numer jeden w branży korepetycji i umożliwia przeglądanie oraz dodawanie ofert do bazy danych serwisu.

2. Niniejszy punkt określa podstawowe zasady i definicje:

2.1. AKTUALIZACJA Konta następuje w momencie każdorazowego logowania się Korepetytora w Serwisie.

2.2. AKTYWACJA Konta następuje w momencie potwierdzenia Rejestracji, która odbywa się poprzez kliknięcie w łącze (link) w wiadomości, przesłanej do osoby, która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny i uiściła Opłatę abonamentową zgodnie z Cennikiem. Dane uzyskane podczas Rejestracji, która nie została potwierdzona, w sposób określony w zdaniu powyżej, w terminie 15 dni od momentu Rejestracji, będą administracyjnie usuwane.

2.3. CENNIK - zestawienie cen za Usługi świadczone przez Serwis, dostępny na stronie internetowej www.eKorki.pl;

2.4. CERTYFIKAT EKORKI.PL - certyfikaty zostały tymczasowo wyłączone. Pojawią się one w niedługim czasie, o czym będziemy informować.

2.5. KONTO - z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.8 poniżej, Konto to pakiet Usług, uprawniający Korepetytora, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia przez Korepetytora Opłaty abonamentowej, zgodnie z Cennikiem, do korzystania, w okresie 24 kolejno następujących po sobie miesięcy, licząc od dnia Aktywacji Konta lub jego Aktualizacji, z 15 ogłoszeń (zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych) oraz innych niż ogłoszenia Usług, przy czym Serwis zastrzega, że Korepetytor może zamieścić w Serwisie nie więcej niż jedno ogłoszenie lub link dotyczący danego przedmiotu. Brak Aktualizacji Konta przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nie zapłacenie Opłaty abonamentowej za kolejny okres 12 miesięcy powoduje administracyjne usunięcie ogłoszeń zamieszczonych przez Korepetytora w Serwisie, a w przypadku braku Aktualizacji Konta lub braku uiszczenia Opłaty abonamentowej za okres co najmniej 24 kolejnych miesięcy Konto zostaje administracyjnie usuwane.

2.6. KOREPETYTOR - osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca ze świadczonych przez Serwis Usług;

2.7. OFERTA - zestawienie i charakterystyka Usług świadczonych przez Serwis, dostępna na stronie internetowej www.eKorki.pl;

2.8. OPŁATA ABONAMENTOWA - opłata za utrzymanie i prowadzenie Konta Korepetytora, płatna za 12 miesięcy z góry w wysokości i w terminie określonym w Cenniku. Korepetytor, który uiścił cenę za Usługi odpłatne w wysokości określonej za daną Usługę odpłatną w Cenniku zwolniony jest od Opłaty abonamentowej za czas, za który opłacił Usługę odpłatną. W przypadku zamówienia i opłacenia przez Korepetytora Usług odpłatnych na czas krótszy niż 12 miesięcy, Korepetytor po zakończeniu korzystania z Usług odpłatnych może korzystać z Usług i posiadać Konto pod warunkiem uiszczenia ceny za Usługi odpłatne na kolejny okres lub uiszczenia Opłaty abonamentowej.

2.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Serwis;

2.10. REJESTRACJA to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Serwisu danych niezbędnych do realizacji Usług/i.

2.11. USŁUGI - odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Serwis;

2.12. USŁUGI NIEODPŁATNE - usługi świadczone przez Serwis i wymienione w Ofercie, inne niż wymienione w Cenniku, w szczególności ogłoszenia i linki standardowe, pod warunkiem dokonania przez Korepetytora Aktywacji Konta. Usługi nieodpłatne nie mogą dotyczyć kursów, szkoleń lub innych podobnych form nauczania zbiorowego.

2.13. USŁUGI ODPŁATNE - usługi wymienione w Cenniku, w szczególności ogłoszenia i linki promowane oraz strona internetowa Korepetytora w domenie eKorki.pl., dostępne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych Regulaminem, i uiszczenia opłaty za daną Usługę zgodnie z Cennikiem.

2.14. SERWIS - serwis internetowy zawierający ogłoszenia o korepetycjach, na którym osoby zainteresowane udzielaniem korepetycji mogą zamieścić swoje ogłoszenie/a.

2.15. MIESIĄC - miesiąc kalendarzowy

3. Serwis świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.

4. Serwis przeznaczony jest dla indywidualnych Korepetytorów chcących zamieścić w Serwisie swoje ogłoszenie, linki lub stronę internetową w domenie eKorki.pl, dla których dostępne są zarówno Usługi odpłatne jak i nieodpłatne. Serwis zastrzega, że Usługi nieodpłatne nie są świadczone dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizują/prowadzą kursy lub szkolenia lub inne podobne formy nauczania zbiorowego. Wszelkie bezpłatne ogłoszenia, linki, dotyczące form nauczania wymienionych w zdaniu powyżej będą niezwłocznie administracyjnie usuwane.

5. Umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania Aktywacji. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania Aktywacji i uiszczeniu opłaty za Usługę odpłatną, zgodnie z Cennikiem. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, odpowiadający okresowi świadczenia Usługi, wskazanemu w Cenniku, a w przypadku Usług nieodpłatnych na okres za jaki uiszczona została Opłata abonamentowa.

6. Serwis ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zaprzestać świadczenia Usług nieodpłatnych.

7. Serwis na żądanie Korepetytora wystawia rachunki za świadczone Usługi, za które uprawniony jest do pobierania opłat, przy czym koszt przygotowania i wysłania rachunku określa Cennik.

II. Sposób zamawiania Usług i korzystania z Serwisu

1. Serwis przyznaje Korepetytorowi, który zarejestrował się w Serwisie (wypełniając formularz rejestracji dostępny na stronie www.eKorki.pl oraz potwierdzając Rejestrację) Konto, z którego korzysta posługując się przyznanym mu indywidualnym loginem i hasłem.

2. Jedyną metodą przyznania Konta jest Rejestracja w Serwisie.

3. Jeden Korepetytor może mieć tylko jedno Konto. Korepetytor o danym adresie poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Kolejna Rejestracja z wykorzystaniem danego adresu poczty elektronicznej jest możliwa po uprzednim anulowaniu Rejestracji przypisanej do danego adresu e-mail.

4. Z zastrzeżeniem postanowień zdania 3 niniejszego punktu, w celu zachowania uprawnień do korzystania z Konta Korepetytor zobowiązany jest do Aktualizacji Konta nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Brak Aktualizacji Konta przez okres dłuższy niż 24 miesiące uprawnia Serwis do usunięcia Konta, po uprzednim wezwaniu Korepetytora do dokonania Aktualizacji, w szczególności brak Aktualizacji Konta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy uprawnia Serwis do usunięcia ogłoszeń Korepetytora w Serwisie.

5. Korzystanie z Usług nieodpłatnych możliwe jest po uprzedniej odpowiednio Aktywacji albo Aktualizacji Konta. Korzystanie z Usług odpłatnych możliwe jest po uprzedniej odpowiednio Aktywacji albo Aktualizacji Konta i uiszczeniu opłaty za Usługę, zgodnie z Cennikiem.

6. Usługa odpłatna uruchamiana jest niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Serwisu opłatą uiszczoną przez Korepetytora za daną Usługę.

7. Usługi odpłatne Serwis świadczy przez czas wybrany przez Korepetytora spośród opcji wskazanych w Cenniku. Przedłużenie korzystania z tych Usług po upływie wybranego okresu ich świadczenia może nastąpić pod warunkiem uprzedniego uiszczenia przez Korepetytora opłaty za dalszy okres, w wysokości wskazanej w Cenniku.

8. Dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Serwisu kwotą za daną Usługę, w wysokości wskazanej w Cenniku.

9. Dane dotyczące Korepetytora, których podanie jest konieczne do dokonania Rejestracji oznaczone są w formularzu znakiem "*". Osoba dokonująca Rejestracji zobowiązana jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, i w przypadku korzystania z Usług odpłatnych, informowania Serwisu o zmianach danych oznaczonych "*" zawartych w formularzu oraz danych osobowych Korepetytora zawartych w ogłoszeniu/ach płatnym/ch. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zamieszczenia przez Korepetytora nieprawdziwych danych. Po zakończeniu korzystania z Usług przez Korepetytora Serwis nie będzie przetwarzać jego danych osobowych, za wyjątkiem tych, które są niezbędne do: dokonania rozliczeń, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług/i, oraz tych których przetwarzanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

III. Oświadczenia i odpowiedzialność

1. Uruchamiając Usługę, Korepetytor oświadcza, że:

1.1. Podane w formularzu rejestracyjnym i w ogłoszeniach dane są zgodne z prawdą.

1.2. Zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

1.3. Przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest umieszczanie w formularzu rejestracyjnym, w ogłoszeniach lub na stronach internetowych Korepetytora w domenie eKorki.pl, treści o charakterze bezprawnym, lub niezgodnych z Regulaminem.

1.4. Treść ogłoszenia oraz inne dane podane w formularzu rejestracyjnym, w ogłoszeniach lub na stronie internetowej Korepetytora w domenie eKorki.pl nie naruszają praw osób trzecich i potwierdza, że przekazane dane nie zawierają żadnych treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem.

1.5. Wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez administratora danych, tj. Serwis, danych osobowych Korepetytora, wymienionych w formularzu rejestracyjnym i ogłoszeniach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) na cele związane z realizacją przez Serwis Usług, działań z zakresu marketingu Usług.

1.6. Przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Korepetytor ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez Serwis w celach marketingowych.

1.7. Korepetytor ma możliwość wglądu i zmiany własnych danych poprzez panel administracyjny, do którego ma dostęp za pomocą przyznanego mu loginu i hasła. Korepetytor ma możliwość wglądu do danych nt okresu pozostającego do wygaśnięcia jego Konta lub administracyjnego jego usunięcia poprzez panel administracyjny zwany "Ważność Konta", do którego ma dostęp za pomocą przyznanego mu loginu i hasła.

1.8. Żądanie usunięcia danych osobowych niezbędnych do świadczenia przez Serwis Usług Korepetytorowi jest jednoznaczne z żądaniem natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług Korepetytorowi, który żądanie takie zgłosił i skutkuje zaprzestaniem ich świadczenia.

2. Korepetytor zobowiązany jest do:

2.1. Podawania w formularzu rejestracyjnym i ogłoszeniach, stronach internetowych w domenie eKorki.pl danych osobowych oraz wszelkich informacji nt. sposobu, zasad i ceny udzielania korepetycji zgodnie z prawdą;

2.2. Należytego wywiązywania się z zobowiązań względem osoby, której korepetycji Korepetytor udziela i dotrzymywania ustalonych przez siebie w ogłoszeniach o korepetycjach zasad, sposobu i ceny udzielania korepetycji, chyba że Korepetytor i osoba, której korepetycje są udzielane zgodnie postanowią inaczej;

2.3. Korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa

2.4. Uiszczania opłat w terminach i wysokościach określonych w Cenniku za Usługi i czynności związane z realizacją umowy o świadczenie Usług, wskazanych w Cenniku.

3. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści nie związanych z korepetycjami oraz dublowania ogłoszeń pod groźbą ich administracyjnego usunięcia

4. Każdy może zgłosić naruszenie Regulaminu przez Korepetytora, w szczególności nie wykonywanie przez Korepetytora zobowiązań, o których mowa w punkcie 2 powyżej, wypełniając formularz znajdujący się pod każdym ogłoszeniem zamieszczonym w Serwisie.

5. Serwis ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług/i, w przypadku:

5.1 Rażącego naruszania przez Korepetytora postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a) podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym i ogłoszeniach,
b) zamieszczania w formularzu rejestracyjnym, ogłoszeniach lub na stronach internetowych w domenie eKorki.pl danych naruszających prawa osób trzecich, niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
c) Korepetytor pomimo upomnienia otrzymanego drogą poczty elektronicznej od Serwisu, nie zaprzestaje naruszania Regulaminu, w szczególności nie wykonuje zobowiązań, o których mowa w punkcie 2 powyżej.
d) korzystania z Usług/i w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5.2. Korepetytor zażądał usunięcia jego danych osobowych niezbędnych, tj. oznaczonych "*".

5.3. Gdy świadczenie Usług/i przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Serwisu.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do:

6.1. Okresowego wyłączania systemu ogłoszeń elektronicznych w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

6.2. Przerw w dostępie do Usług bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi serwisu internetowego;

6.3. Wysyłania na podane przez Korepetytorów adresy e-mail komunikatów związanych z Usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Korepetytora Regulaminu przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w ogłoszeniach, linkach znajdujących się w Serwisie i na stronach internetowych w domenie eKorki.pl. ani za działania lub zaniechania Korepetytorów.

8. Serwis ponosi odpowiedzialność za zawinione przez Serwis niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpłatnych.

9. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, wynikające z utraty spodziewanych korzyści, dobrego imienia, w szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za: niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w przypadku gdy nastąpiło to wskutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Serwisu, za zabezpieczenie danych w komputerze lub jakimkolwiek innym nośniku informacji przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod względem zabezpieczenia antywirusowego, za przerwy w dostępie do witryny www oraz za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych z witryny do i od Korepetytora, za treść i zawartość, w szczególności prawdziwość, kompletność, danych zawartych w ogłoszeniach lub na stronach Korepetytorów w domenie eKorki.pl, za działania lub zaniechania Korepetytorów, za działania innych użytkowników sieci Internet.

10. Stała dostępność stron internetowych ani ich bezbłędne funkcjonowanie z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Regulaminie nie jest gwarantowane przez Serwis.

11. Nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do stanu, dostosowania do potrzeb, dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności lub zgodności z treścią danych zawartych w ogłoszeniach, stronach Korepetytorów w domenie eKorki.pl.

12. Serwis zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad jakości świadczonej Usługi. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej Usługi, powstałych z winy Serwisu i trwających jednorazowo przez łączny okres dłuższy niż 3 (trzy) dni robocze Korepetytorowi korzystającemu z Usług odpłatnych przysługuje roszczenie reklamacyjne.

13. Korepetytorzy korzystający z Usług mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje należy składać na adres: info@ekorki.pl.

14. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Korepetytora (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail); opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w niniejszym ustępie.

15. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Serwis niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie jest jednoznaczny z pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

2. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, Cennika, Oferty. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego dokumentu w witrynie www.

3. Podany podczas Rejestracji adres internetowy Korepetytora służył będzie do wszelkiej z nim korespondencji, informowania o funkcjonowaniu Usług, przesyłania zawiadomień, wezwań i oświadczeń woli Serwisu, w związku z czym Korepetytor zapewnia i będzie dbał o to, by adres ten był czynny i poprawnie skonfigurowany.

4. Użytkowników Serwisu obowiązuje netykieta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2018r.

Ogłoszenia promowane

Wrocław Partynice, Ołtaszyn, Wysoka, Wojszyce
55 zł
Gdańsk Morena, Wrzeszcz, Główny
30 zł
Poznań Piątkowo
50 zł
Warszawa, Legionowo, Marki Bemowo Białołęka Mokotów Targówek
60 zł

Jesteśmy na facebooku

Wszelkie prawa zastrzeżone © eKorki.pl 2009-2018
Współpracujemy z Autoczescionline24.pl
Wykonanie: F3 Media
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies.
Akceptuję politykę plików cookies