Regulamin Kalendarza korepetycji
 1. W zakresie nieuregulowanym poniżej zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu serwisu internetowego eKorki.pl.
 2. O ile nic innego nie wynika z poniższych postanowień, pojęcia stosowane poniżej mają takie znaczenie jak w Regulaminie serwisu internetowego eKorki.pl.
 3. W ramach Usług odpłatnych, na zasadach opisanych poniżej, w Regulaminie serwisu internetowego eKorki.pl oraz w Cenniku, Serwis umożliwia Korepetytorom aktywowanie funkcjonalności w postaci Kalendarza korepetycji, za pośrednictwem której Korepetytor może przekazywać Uczniom i innym osobom korzystającym z Serwisu informacje na temat swojej dostępności w danym dniu i godzinie w celu umożliwienia im zarezerwowania spotkania z Korepetytorem.
 4. W ramach Kalendarza korepetycji Korepetytor ma możliwość ustawienia następujących parametrów:
  • liczby dni prezentowanych w „Moim Kalendarzu”;
  • godzin dostępności Korepetytora w danym dniu;
  • domyślnego czasu trwania lekcji;
  • dopuszczalnego odstępu czasowego między rezerwacjami;
  • blokady czasu na dojazd i powrót od ucznia w przypadku zajęć stacjonarnych;
 5. W ramach wybranych godzin dostępności Korepetytora w danym dniu Korepetytor ma możliwość ustawienia w ramach funkcjonalności „Mój Kalendarz” swoich nieobecności oraz spotkań umówionych poza usługą Kalendarza korepetycji.
 6. Korepetytor korzystający z Kalendarza korepetycji zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji na temat swojej dostępności.
 7. Kalendarze korepetycji poszczególnych Korepetytorów są widoczne dla Uczniów i innych osób korzystających z Serwisu w profilu Korepetytora.
 8. Uczniowie oraz inne osoby korzystające z Serwisu mogą za pośrednictwem Kalendarza korepetycji zarezerwować spotkanie z Korepetytorem poprzez wybór dnia i godziny takiego spotkania.
 9. Korzystanie z Kalendarza korepetycji przez Uczniów oraz inne osoby korzystające z Serwisu jest bezpłatne. Zasady odpłatności Kalendarza korepetycji dla Korepetytorów określa Cennik.
 10. Uczniowie oraz inne osoby korzystające z Serwisu w ramach Kalendarza korepetycji są zobowiązane do dokonywania rezerwacji tylko wówczas, gdy ich intencją jest rzeczywiste odbycie spotkania z Korepetytorem. Są one także zobowiązane do niezwłocznego anulowania umówionego spotkania w razie utraty intencji jego odbycia.
 11. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie posiada Konta, w celu skorzystania z Kalendarza korepetycji zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Serwisu oraz potwierdzić ten fakt w Serwisie przed dokonaniem potwierdzenia wyboru dnia i godziny spotkania z Korepetytorem.
 12. Uczniowie oraz inne osoby korzystające z Serwisu, po wyborze dnia i godziny spotkania z Korepetytorem za pośrednictwem Kalendarza korepetycji dokonują potwierdzenia dokonanego wyboru w ramach aktywnej sesji internetowej poprzez podanie kodu aktywacyjnego wysłanego przez Serwis na adres e-mail podany podczas wyboru. Brak podania kodu aktywacyjnego w ramach aktywnej sesji internetowej spowoduje, iż wybrany termin dnia i godziny spotkania z Korepetytorem nie zostanie potwierdzony, a informacja o dokonanym wyborze nie zostanie przekazana do Korepetytora.
 13. Korepetytor otrzymuje powiadomienie o wyborze dnia i godziny spotkania dokonanym przez Ucznia lub osobę korzystającą z Serwisu. Dokonany wybór wymaga potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia przez Korepetytora. Uczeń lub osoba korzystająca z Serwisu otrzymuje powiadomienie o decyzji Korepetytora.
 14. Korepetytor, Uczeń i osoba korzystająca z Serwisu mają możliwość anulowania lub zaproponowania zmiany terminu wybranego dnia i godziny spotkania za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej przez Serwis.
 15. Informacja o Uczniach i osobach korzystając z Serwisu, którzy dokonali potwierdzonego przez Korepetytora wyboru dnia i godziny spotkania jest widoczna dla Korepetytora w sekcji „Moi Uczniowie”.
 16. Informacja o spotkaniach potwierdzonych przez Korepetytorach jest widoczna dla Ucznia w sekcji „Moje Lekcje".
 17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku spotkania umówionego za pośrednictwem Kalendarza korepetycji, jak również za fakt nieodwołania tego spotkania przez zainteresowaną osobę.
 18. Sposób odbycia się spotkania umówionego za pośrednictwem Kalendarza korepetycji ustalają zainteresowane osoby. Serwis nie udostępnia narzędzi umożliwiających odbycie takiego spotkania.
 19. Z chwilą przekazania danych osobowych Ucznia lub osoby korzystającej z Serwisu wybranemu Korepetytorowi w związku z dokonanym wyborem dnia i godziny spotkania z Korepetytorem, Korepetytor staje się niezależnym i samodzielnym administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzać dla własnych celów. Korepetytor zobowiązuje spełnić wszelkie wymogi wynikające z właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 20. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z Kalendarzem korepetycji znajdują się w klauzuli informacyjnej.
Zarejestruj się w ekorki.pl

Certyfikat eKorki.pl

Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora

Ogłoszenia promowane

Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Popularne przedmioty
(10424)
(4247)
(3063)
(2454)
(1805)

Jesteśmy na facebooku