Treść pytania
Jakie są najważniejsze zaimki w języku niemieckim?
3 odpowiedzi
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat

W języku niemieckim zaimki odgrywają istotną rolę w komunikacji, umożliwiając unikanie powtarzania rzeczowników oraz nadając płynność i klarowność wypowiedzi. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych rodzajów zaimków w języku niemieckim:

 1. Zaimki osobowe (Personalpronomen):

  • ich funkcją jest zastępowanie rzeczowników, wskazując na osoby lub rzeczy.
   • ich (oni/one)
   • du (ty)
   • wir (my)
   • Sie (Panie/Pani, Panowie/Panowie - zaimki formalne na "ty")
 2. Zaimki dzierżawcze (Possessivpronomen):

  • wyrażają przynależność lub posiadanie.
   • mein (mój)
   • dein (twój)
   • unser (nasz)
   • Ihr (Pański/Pańska - zaimki formalne na "twój")
 3. Zaimki wskazujące (Demonstrativpronomen):

  • służą do wskazywania konkretnych rzeczy lub osób.
   • dieser (ten)
   • jener (tamten)
   • dieses (to)
 4. Zaimki pytające (Interrogativpronomen):

  • używane w pytaniach, aby dowiedzieć się o tożsamość lub cechy rzeczy, osoby itp.
   • wer (kto)
   • was (co)
 5. Zaimki względne (Relativpronomen):

  • wprowadzają zdanie podrzędne, wskazując na rzeczownik, który jest odniesieniem.
   • der (który)
   • die (która)
   • das (które)
 6. Zaimki nieokreślone (Indefinitpronomen):

  • odnoszą się do rzeczy, osób lub ilości, które nie są dokładnie określone.
   • jemand (ktoś)
   • etwas (coś)
   • viele (wiele)
 7. Zaimki zwrotne (Reflexivpronomen):

  • wskazują na to, że podmiot i dopełnienie są tożsame.
   • mich (mnie)
   • dich (ciebie)
   • sich (siebie)
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat

Zaimki w języku niemieckim pełnią kluczową rolę w komunikacji, zastępując rzeczowniki i nadając płynność wypowiedzi. Najważniejsze to:

 • Zaimki osobowe, odnoszące się do osób lub rzeczy.
 • Zaimki dzierżawcze, wyrażające przynależność.
 • Zaimki wskazujące, używane do wskazywania konkretnych rzeczy lub osób.
 • Zaimki pytające, stosowane w pytaniach o tożsamość lub cechy.
 • Zaimki względne, wprowadzające zdania podrzędne.
 • Zaimki nieokreślone, odnoszące się do nieokreślonych rzeczy, osób lub ilości.
 • Zaimki zwrotne, wskazujące na tożsamość podmiotu i dopełnienia. Poprawne użycie zaimków jest kluczowe dla skutecznej komunikacji w niemieckim.
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat

Zaimki osobowe (Personalpronomen) odnoszą się do osób lub rzeczy, np. "ich" (ja), "du" (ty), "wir" (my). Zaimki dzierżawcze (Possessivpronomen) wyrażają przynależność, np. "mein" (mój), "dein" (twój), "unser" (nasz).

Zaimki wskazujące (Demonstrativpronomen) służą do wskazywania konkretnych osób lub rzeczy, np. "dieser" (ten), "jener" (tamten). Zaimki pytające (Interrogativpronomen) używane są w pytaniach, np. "wer" (kto), "was" (co).

Zaimki względne (Relativpronomen) wprowadzają zdanie podrzędne, wskazując na rzeczownik, np. "der" (który), "die" (która), "das" (które). Zaimki nieokreślone (Indefinitpronomen) odnoszą się do nieokreślonych osób, np. "jemand" (ktoś), "etwas" (coś), "viele" (wiele).

Zaimki zwrotne (Reflexivpronomen) wskazują na tożsamość podmiotu i dopełnienia, np. "mich" (mnie), "dich" (ciebie), "sich" (siebie).

© eKorki.pl 2004-2024